• Andzor engineering raspolaže resursima za izradu kompletne urbanističke dokumentacije za potrebe svih zainteresovanih:
  • Opštinskih organa
  • Pravnih lica i
  • Fizičkih lica
  • U skladu sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji izrađujemo:
  • Projekte parcelacije i preparcelacije
   (deoba i ukrupnjavanje građevinskih i katastarskih parcela)
  • Urbanističke projekte
   (Urbanistička razrada namene lokacije sa idejnim arhitektonskim rešenjima)
  • Urbanističke planove
   Stvaranje planskog osnova za izgradnju objekata se ostvaruje preko Urbanističkih planova. Izrada Urbanističkog plana zahteva posebnu zakonsku proceduru koja obuhvata:

    • Izradu konceptualnog okvira urbanističkog plana i
    • Izradu nacrta odgovarajućeg urbanističkog plana

    Urbanistički planovi dele se na:

       - Generalne urbanističke planove
       - Planove detaljne regulacije
       - Planove generalne regulacije